Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování ochrany osobních údajů ze strany Komory podnikatelů, z. s., se sídlem Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09103759, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73351 („Správce“). 

Ochrana soukromí a osobních údajů členů

Správce v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých členů, podporovatelů a dalších subjektů, s nimiž je v kontaktu při plnění svých aktivit (a rovněž případně jejich zaměstnanců a jiných zástupců) („Vy“) a vůči nim vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci svých Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, a to vždy jen v nejnutnějším rozsahu. Správce nezpracovává žádné citlivé osobní údaje.

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Správce zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

 • Plnění spolkových aktivit Správce;
 • Plnění smluvních povinností Správce;
 • Splnění právních povinností uložených právními předpisy; a
 • Zajištění právem chráněných zájmů Správce (řádné provozování a rozvíjení spolkové činnosti).

Je-li poskytnutí Vašich osobních údajů založené na smluvním požadavku, je neposkytnutí osobních údajů překážkou pro realizaci daného obchodního vztahu.  

Jaký je právní základ jejich zpracování?

Právním základem je v uvedených případech nezbytnost zpracování pro plnění povinností ze smlouvy, splnění právní povinnosti Správce (uchovávání účetních dokladů apod.), Vámi udělený souhlas a dále oprávněný zájem Správce spočívající v provozování a rozvoji své spolkové činnosti a v ochraně jeho zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

Komu jsou údaje dále předávány?

Osobní údaje, které jste Správci poskytli nebo které v rámci své spolkové činnosti o Vás oprávněně získal, zpracovává a uchovává především on sám. V nezbytně nutné míře se na zpracování též podílejí zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Údaje mohou být v odůvodněných případech poskytnuty také jiným správcům, jako např. právnímu zástupci. Správce vždy dbá na to, aby veškeří jeho partneři, kterým je v souladu se zákonnými požadavky umožněn přístup k Vašim osobním údajům, dodržovali minimálně stejnou úroveň zpracování osobních údajů jako Správce.

Po jakou dobu bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy nebo realizaci oprávněného zájmu Správce a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů máte?

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 

 1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 3. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jde-li o zpracování na základě oprávněného zájmu Správce;
 5. právo odvolat souhlas, jde-li o zpracování na základě Vašeho souhlasu;
 6. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů?

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, včetně odvolání souhlasu, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce, na e-mailové adrese: info@komorapodnikatelu.cz.