Sdružujeme české podnikatele a hájíme jejich zájmy.

VÝZVA PODNIKATELŮ VLÁDĚ ČR

7 požadavků pro 2 miliony podnikatelů a právní stát

V Praze dne 27.4.2020

Se znepokojením sledujeme postup vlády ČR, která vyhlášením nouzového stavu, v souvislosti s nákazou Covid-19 a následnými opatřeními, hluboce omezila naše práva ke svobodnému podnikání a mnohým z nás podnikání v této době dokonce úplně znemožnila. Uznáváme, že zavedená opatření vlády v samém počátku byla správná a pomohla spolu s disciplínou a solidaritou občanů k epidemiologicky dobrému zvládnutí první etapy boje s touto pandemií. Vládní opatření  ale zároveň způsobila našim firmám rozsáhlé finanční škody. Následné selektivní a nesystémové kroky vlády, zaměřené spíše na podporu největších podniků a neúměrné protahování restrikcí, naši situaci ještě výrazně zhoršily. 

Proto:

 • Vyzýváme vládu ČR k otevřenému dialogu s podnikateli. Je naprosto nezbytné, aby se ke kompenzacím škod, vzniklých v důsledku nouzového stavu, postavila čelem a transparetně. Jsme přístupni ke kompromisní dohodě a nést část škod, ale velkou část škod musí nést český stát.
 • Vyzýváme vládu ČR, aby dostatečně kompenzovala škody také malým a středním podnikatelům, kteří jsou páteří ekonomiky. Jejich podíl na přidané hodnotě činí téměř 60% a zaměstnávají cca 60% všech práceschopných lidí. Dosavadní vládní podpůrné programy, které se navíc každým dnem mění, jsou naprosto nedostatečné. Obáváme se, že skutečná pomoc je připravována jen pro velké podniky namísto toho, aby byla zavedena plošná a účinná opatření pro všechny poškozené podnikatele. Chceme, aby vláda jasně řekla, jak naloží s hrozícími žalobami a přišla s jasným plánem, jak bude škody malým a středním podnikatelům kompenzovat.
 • Vyzýváme vládu ČR k dodržování Ústavy a zákonů České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen na základě krizového zákona a krizový režim je založen na principu náhrady škody poškozeným. Je nepřijatelné, pokud vláda předem a preventivně tento princip odmítá a označuje poškozené podnikatele za “spekulanty”. Rovněž plošný zákaz vycestování ze země, který byl naštěstí rozhodnutím Městského soudu v Praze zrušen, velmi zkomplikoval podnikání a byl od samého začátku protiústavní. 
 • Vyzýváme vládu ČR, aby se už nikdy nepokusila různými právními kličkami zbavit své odpovědnosti za vzniklé škody, kterými se chtěla vyhnout režimu tzv. krizového zákona na zákon o ochraně veřejného zdraví. Žonglováním s právními režimy vnesla do společnosti nedůvěru a do podnikatelského prostředí chaos, který povede v konečném důsledku k mnohem větším nárokům podnikatelů. Městský soud dal svým rozsudkem najevo, že justice tento stav nebude tolerovat. V každé civilizované demokratické zemi by vláda po takovém nekorektním kroku musela ihned odstoupit.
 • Upozorňujeme vládu ČR, že budeme bránit právní stát a to i touto výzvou, kde nám jde primárně o zachování práv a svobod v naší zemi a teprve na druhém místě nám jde o kompenzace škod. Rovněž se budeme stavět proti korporativistické formě státu, kde se vláda, nadnárodní korporace, velké podniky a profesní komory umí dohodnout u jednoho stolu ve svém úzkém zájmu na fungování státu a ekonomiky, aniž by byly zohledněny potřeby ostatních.
 • Upozorňujeme vládu ČR, že nebudeme tolerovat její jednání z pozice síly, například tam, kde stát poskytuje nenárokové kompenzace části mzdových nákladů a podmiňuje nárok de facto vzdáním se práva na náhradu škody vůči státu.
 • Upozorňujeme vládu ČR, že budeme společně bránit naše zákonná práva a celý podnikatelský stav u nezávislých soudů, na základě platné právní úpravy a v rámci zásad demokratického právního státu.

Vyzýváme všechny odpovědné, poškozené a také sympatizující české podnikatele, aby se připojili k této výzvě! Spojme se k prosazení svých zákonných nároků! Pouze kolektivní obrana bude vzhledem k situaci a rozsahu škod účinná. Jen společným postupem naše požadavky prosadíme!

POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání

Hlavním posláním Komory podnikatelů je nezávisle na veřejné moci sdružovat české podnikatele a hájit jejich zájmy.

Cíle

 1. Aktivně pomáhat podnikatelům v překonávání krizových situací
 2. Zastupovat podnikatele v prosazování jejich zájmů vůči státu a jeho státním institucím
 3. Zasazovat se o čistotu podnikatelského prostředí
 4. Přispívat k odbornému vzdělávání podnikatelů
 5. Provádět aktivní networking mezi členy Komory podnikatelů s cílem udržení co největšího objemu peněz mezi nimi

PŘEDSTAVENSTVO

Luboš Drobík

Prezident Komory podnikatelů
Již před 20. lety jsem založil největší podnikatelský klub v ČR - Prague Business Club, kde jsem prezidentem. Klub sdružuje přední české podnikatele.

Jiří Kučera

Člen představenstva
Působím jako managing partner v advokátní kanceláři Kučera & Associates, která se specializuje na české a mezinárodní obchodní právo, nemovitosti, soudní spory, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž a mezinárodní obchod.

Jan Palaščák

Člen představenstva
Podnikám v decentralizované energetice se skupinou Amper, ve které mám majoritní majetkový podíl a mezi poskytované energetické služby patří např. energetické úspory či profesionální meteorologie.

Tomáš Tomsa

Člen představenstva
V roce 1986 jsem absolvoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou v Brně. V letech 2002-2018 jsem byl zastupitelem města Turnova. Nyní působím jako jediný společník ve firmě Hřiště hrou s.r.o.

Daniela Řepová

Člen představenstva
Řídím grafickou a reklamní agenturu Hemispheres Creative & Advertising Agency, jsem spoluvlastníkem grafické agentury La Taupe a působím jako konzultant a kouč v dalších společnostech.

Marek Martinka

Člen představenstva
Jsem advokát a spolumajitel advokátní kanceláře Martinka Partners, která se soustředí na právní poradenství pro obchodní společnosti a zajišťuje jak smluvní, tak soudní agendu, včetně sporů na náhradu škody.

Radka Froňková

Člen představenstva
Jsem majitelka a ředitelka umělecké a eventové agentury nova-Art s.r.o. Pracuji na kulturním poli již 25 let a podílím se na produkci kulturních pořadů a koncertů včetně symfonických projektů v ČR i v zahraničí.

ČLENSTVÍ

Staňte se členy Komory podnikatelů.

Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence. O přijetí rozhoduje Představenstvo. Členem mohou být podnikající fyzické i právnické osoby, jakož i fyzické a právnické osoby, které jsou společníkem podnikající právnické osoby. V odůvodněných případech může Představenstvo rozhodnout o přijetí i jiných fyzických či právnických osob. Členství je nepřenosné a dobrovolné.

KONTAKT

Komora Podnikatelů, z.s.

IČO: 091 03 759

Vedená u městského soudu v Praze, spisová značka L 73351

Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1

Email: info@komorapodnikatelu.cz